Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/172 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddemateriale for å opprette en elektrisk forbindelse mellom halvledersokkelflaten og -ladningsbæreren i pakker for integrerte kretser av "flip-chip"-typen

Commission Delegated Directive (EU) 2019/172 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2019)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 15 i vedlegg III vedrørende bruk av bly i loddemateriale for å opprette en elektrisk forbindelse mellom halvledersokkelflaten og -ladningsbæreren i pakker for integrerte kretser av "flip-chip"-typen.

Blyholdig loddemateriale brukes i flip chip-forbindelser, hvor loddematerialet forbinder chippen og bæresubstratet. Loddematerialet skal kunne motstå elektromigrasjon ved de ekstremt høye strømtettheterr som kreves, og det skal være i stand til skape en lagdelt lodding som muliggør trinnvis montasje og ombearbeiding af komponenterne i løpet av fremstillingsprosessen. Det skal også ha en stor strekkevne for å minske den termomekaniske belastning i de metallurgiske strukturer under loddematerialet, især i større chips.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget. Det gis derfor unntak for bly til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/172 vil medføre endringer i punkt 15 i vedlegg 1. Eksisterende punkt 15 deles i 2 punkter med hhv. 15 som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og 15.1 som inneholder unntak for kategori 1-7 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten ble vedtatt 16.november 2018 og publisert i Official Journal 5.2.2019. Vedtatt og implementert i produktforskriften med ikrafttredelse 25.6.19

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2018
Gjennomføringsfrist i EU
29.02.2020
Anvendelsesdato i EU
01.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2019
Anvendes fra i Norge
25.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro