Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/178 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i lager og bøssinger for visse typer ikke-veigående utstyr til yrkesmessig bruk

Commission Delegated Directive (EU) 2019/178 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in bearings and bushes applied in certain non-road professional use equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.74.2019)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak vedrørende bruk av bly i lager og bøssinger for visse typer ikkeveigående utstyr til yrkesmessig bruk.

Det er nødvendig, at lager og bøssinger inneholder bly for å oppnå tilstrekkelig pålitelighet hva angår skjæringsmotstand (seizure resistance), formbarhet (conformability),opptaksevne (embedability) og avfallsmotstand (debris resistance) i store motorer og motorer til bruk under barske eller krevende forhold, som brukes i ikkeveigående utstyr til yrkesmessig bruk så som mobile luftkompressorer, mobilt sveiseutstyr og mobilkraner. Det fins for tiden ikke noen blyfri alternativer på markedet som vil gi en tilstrekkelig grad av pålitelighet for bruksområderne for motorer i ikkeveigående utstyr til yrkesmessig bruk.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget. Det gis derfor unntak for blyr til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/178 vil medføre at det opprettes et nytt unntak 42 i vedlegg 1 i produktforskriften kap 2A, med definert tidsfrist for katgori 11.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten ble vedtatt 16.november 2018 og publisert i Official Journal 5.2.2019. Vedtatt og implementert i produktforskriften med ikrafttredelse 25.6.19

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2018
Gjennomføringsfrist i EU
21.07.2019
Anvendelsesdato i EU
22.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2019
Anvendes fra i Norge
25.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L0178
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro