Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/72/EU av 13. mars 2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling av elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overflatebehandling av kretskort som brukes i tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorkontrollsystemer

Commission Delegated Directive 2014/72/EU of 13 March 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders and termination finishes of electrical and electronic components and finishes of printed circuit boards used in ignition modules and other electrical and electronic engine control systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske kontrollsystemer til forbrenningsmotorer, som monteres tett på håndholdte verktøys bevegelige deler, og som er absolutt nødvendige for at motoren kan fungere, er utsatt for sterke vibrasjoner og intens varmespredning. Disse spesielle forholdene krever bruk av bly. Substituering og eliminering av bly er derfor foreløpig ikke vitenskapelig eller teknisk gjennomførbart i praksis for de nevnte bruksområdene.

Ved direktiv 2014/72/EU endres derfor vedlegg III ved at punkt 41 settes inn og som gir unntak for de aktuelle bruksområdene. Unntaket utløper 31. desember 2018.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakter er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/72/EU vil skje ved endring i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2014/72/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Direktiv 2014/72/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Det er for øvrig strenge vilkår som må oppfylles for at søknader om unntak skal kunne innvilges. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges primært kun dersom det er teknisk behov for fortsatt bruk av de aktuelle stoffene, og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Dersom det foreligger akseptable alternativer til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske bruksområder det søkes unntak for. Vedlegg 3 i produktforskriften omhandler de detaljerte vilkårene for å få unntak, og tidsbegrensende unntak innvilges etter grundig vurdering av søknaden.

Status
Direktiv 2014/72/EU ble vedtatt 13. mars 2014. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.03.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014
Anvendes fra i Norge
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro