Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/71/EU av 13. mars 2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bruk av bly i loddemateriale i en grenseflate av SDE (stacked die element) med stor flate

Commission Delegated Directive 2014/71/EU of 13 March 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solder in one interface of large area stacked die elements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Detektorteknologi, som benytter SDE (stacked die elements) brukes i røntgendetektorer i computertomografisystemer (CT) og røntgensystemer. Teknologien er fordelaktig for pasientene siden den reduserer eksponering for røntgenstråler. SDE-detektorer med stor flate kan foreløpig ikke produseres med blyfrie ledninger. Substituering og eliminering av bly er derfor foreløpig ikke vitenskapelig eller teknisk gjennomførbart i praksis for de nevnte bruksområdene.

Ved direktiv 2014/71/EU endres derfor vedlegg IV (som omhandler bruksområder som er unntatt fra forbudet som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollinstrumenter) ved at punkt 38 settes inn og som gir unntak for de aktuelle bruksområdene. Unntaket utløper 31. desember 2019. Kan etter denne dato brukes i reservedeler til CT- og røntgensystemer som bringes i omsetning innen 1. januar 2020.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er vurdert til ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/71/EU vil skje ved endring i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2014/71/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Direktiv 2014/71/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Det er for øvrig strenge vilkår som må oppfylles for at søknader om unntak skal kunne innvilges. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges primært kun dersom det er teknisk behov for fortsatt bruk av de aktuelle stoffene, og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Dersom det foreligger akseptable alternativer til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske bruksområder det søkes unntak for. Vedlegg 3 i produktforskriften omhandler de detaljerte vilkårene for å få unntak, og tidsbegrensende unntak innvilges etter grundig vurdering av søknaden.

Status
Direktiv 2014/71/EU ble vedtatt 13. mars 2014. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014
Anvendes fra i Norge
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0071
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro