Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2023/171 av 28. oktober 2022 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper

Commission Delegated Directive (EU) 2023/171 of 28 October 2022 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium as an anticorrosion agent in gas absorption heat pumps

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 5.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.2.2023)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III og IV i RoHS omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i henhold til vedlegg II i direktiv 2011/65/EU.

EU har mottatt søknad om et nytt unntak fra forbudet mot bruk av seksverdig krom, unntak nr. 9(a)-III i vedlegg III i RoHS. Unntaket omfatter at opptil 0,7 vektprosent seksverdig krom kan brukes som antikorrosjonsmiddel i kjølemiddelet for karbonstålkjølesystemet i gassabsorpsjonsvarmepumper for oppvarming av bygninger og vann. Unntaket gjelder kun produkter som er innenfor kategori 1 "store husholdningsapparater" i vedlegg I i RoHS.

EU-kommisjonen har foreslått å innvilge søknaden om unntaket.

EU-kommisjonen begrunner dette med at gode alternativer som kan erstatte funksjonen til seksverdig krom som et antikorrosjonsmiddel ikke er tilgjengelig på markedet. EU-kommisjonen konkluderer med at substitusjon/eliminasjon av seksverdig krom vil samlet sett gi et negativt utslag på miljø-, helse- og forbrukersikkerhet, og at det derfor bør gis et unntak.

Unntaket er foreslått gyldig til 31. desember 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom dette unntaket fra RoHS-forbudet blir tatt inn i EØS-avtalen medfører det at norske bedrifter får samme regelverk og konkurransevilkår som andre bedrifter i EU/EØS-området. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen.

Forslaget har vært på internasjonal høring av Biois, som har vurderte søknaden om unntak for bruk av heksavalent krom i antikorroderende middel på oppdrag fra EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde også sitt forslag på internasjonal høring 10.06.– 08.07.2022, Electrical equipment – hexavalent chromium as an anticorrosion agent in gas absorption heat pumps (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere på Biois og EU-kommisjonens høringer. Norge hadde forslaget på nasjonal høring 28.november 2022 - 13. januar 2022: Høring av endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget ble vedtatt i Kommisjonen 28.10.22, og vedtatt i Rådet og Europarlamentet i desember 2022. Forslaget har blitt publisert i Official Journal og skal videre bli vurdert av EØS-komiteen om det skal bli tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.10.2022
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2023
Anvendelsesdato i EU
01.09.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet