Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i intravaskulære ultralydbildesystemer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/884 av 8. mars 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til gyldighetsperioden for unntak for kvikksølv i elektriske roterende konnektorer i intravaskulære ultralydbildesystemer

Commission Delegated Directive (EU) 2021/884 of 8 March 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the validity period of an exemption for the use of mercury in electric rotating connectors used in intravascular ultrasound imaging systems

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2021)

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU ( RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kvikksølv, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknad om revisjon av unntak 42 i vedlegg IV vedrørende bruk av kvikksølv i elektriske, roterende konnektorer i intravaskulære ultralydbildesystemer. Søknaden gjelder utvidet gyldighetsperiode for unntaket. På grunn av manglende alternativer til kvikksølv i denne sammenheng, er substitusjon teknisk og vitenskapelig ikke mulig. Den totale negative konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet ved å åpne for dette unntaket, vurderes å oppveie de totale fordelene ved dette.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning og varighet inntil 30.juni 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen

Vurdering

Rettsakten er til vurdering i Efta-landene

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 08.03.21 og publisert i off.journ. 02.06.21

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2021
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2022
Anvendelsesdato i EU
01.07.2022

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.08.2021

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet