Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments– og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap

Commission Implementing Regulation (EU) No 594/2014 of 3 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format of the notification according to Article 17(1) of Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council on European social entrepreneurship funds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. juni 2014.

Forordningen gir utfyllende regler til forordning 346/2013/EU om europeiske fond for sosialt entreprenørskap. Det fremgår av forordningen at tilsynsmyndighetene skal benytte e-post ved oversendelse av meldinger om grenseoverskridende meldinger etter forordningen om europeiske sosiale entreprenørskapsfond, og forordningen angir skjemaet som skal benyttes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen retter seg kun mot tilsynsmyndighetene. Den antas ikke å ha økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Etter departementets vurdering kan forordningen gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 3. juni 2014. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2014
Anvendelsesdato i EU
07.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
01.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0594
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro