Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1057/2012 av 12. november 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) som et anti-skummende middel i kosttilskudd

Commission Regulation (EU) No 1057/2012 of 12 November 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of dimethyl polysiloxane (E 900) as an anti-foaming agent in food supplements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) som et anti-skummende middel i kosttilskudd.

Brusetabletter må inneholde syre og karbonatsalter for å kunne bruse. Når brusetablettene legges i vann, vil brusingen føre til at det dannes skum. For at det ikke skal skumme over er det teknologisk behov for et antiskummende middel.

Dimetylpolysiloksan (E 900) er et effektivt alternativ til de antiskummende midlene (polysorbater og sakkaroseestere av fettsyrer) som er godkjent i dag.

Kostholdsundersøkelser viser at inntaket av dimetylpolysiloksan basert på konservative antagelser om matinntak og utvidet bruk ikke vil overskride akseptabelt daglig inntak (ADI). De utvidede bruksbetingelsene for dimetylpolysiloksan som anti-skummende middel i brusetabletter er beregnet til å være under 10 % av ADI. Det er derfor fornuftig å tillate bruk av dimetylpolysiloksan (E 900) i kosttilskudd i form av brusetabletter.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 12. november 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Mattilsynet mener at dimetylpolysiloksan i brusetabletter er velegnet for å hindre at det skummer over. Utvidet bruk av dimetylpolysiloksan fører ikke til økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2012
Anvendelsesdato i EU
03.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 291-293
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2013
Anvendes fra i Norge
21.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro