Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1084/2014 av 15. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger

Commission Regulation (EU) No 1084/2014 of 15 October 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of diphosphates (E 450) as a raising agent and acidity regulator in prepared yeast based doughs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av difosfater (E 450) som hevemiddel og surhetsregulerende middel i gjærbaserte ferdigdeiger.

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler og deres vilkår for bruk.

I ferske ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter er det behov for et hevesystem hvor deigen ikke hever under lagring ved lave temperaturer, men aktiveres når den skal benyttes.

Et hevesystem basert på natriumbikarbonat (E 500), difosfater (E 450) og gjær tilfredsstiller kravet om at deigen først skal heve seg ved romtemperatur. Et slikt hevesystem er i dag godkjent i selvhevende mel.

Natriumbikarbonat får deigen til å heve, mens gjær hovedsakelig brukes for å utvikle aromatisk smak. Difosfater er surhetsregulerende midler som regulerer utviklingen av karbondioksid fra natriumbikarbonat.

I dag er difosfater bare tillatt brukt i «bakepulverbrød». Denne forordningen fører til at difosfater også kan benyttes i kjølt, ferdigpakket, gjærbasert deig som brukes til pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter.

En utvidelse av bruksområdet for difosfater til også å omfatte ferske ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter, vil verken føre til økt eksponering eller helsemessig risiko.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringen ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområde med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 16. oktober 2014, dvs. 5. november 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby en større variasjon i denne produktgruppen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at endringene med hensyn til bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter verken vil føre til økt eksponering eller helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av difosfater i ferske, ferdige pizza-, quiche- og tertedeiger eller lignende produkter gir en større variasjon i denne produktgruppen og verken fører til betydelig økt eksponering eller økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2014
Anvendelsesdato i EU
05.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro