Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 515/2010 av 15. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1137/2007 vedrørende anvendelsen av tilsetningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i fôr som inneholder lasalocidnatrium, maduramycinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium

Commission Regulation (EU) No 515/2010 of 15 June 2010 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis (O35) in feed containing lasalocid sodium, maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, salinomycin sodium and semduramycin sodium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer godkjenningen av et mikroorganismepreparat, etter søknad fra firmaet Chr. Hansen A/S. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1821. Det er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr fram til 22. oktober 2017. Det ble nå søkt om at preparatet godkjennes til bruk i fôrblandinger til slaktekylling, som inneholder visse koksidiostatika. Dokumentasjon på slik bruk er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De har akseptert det omsøkte bruksområdet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også angitt analysemetode for preparatet. Den endrede godkjenningen av bruksområdet har varighet fram til 22. oktober 2017, som den tidligere. Godkjenningen omfatter bruk av Bacillus subtilis (O35) brukt i fôrblandinger til slaktekylling tilsatt et hvert av de koksidiostatika som er godkjent i EU. Den omfatter derfor også for Norge alle fem koksidiostatika som er godkjent her til lands (lasalocid natrium, maduramycin ammonim, monensin natrium, narasin og salinomycin natrium).

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.

Tilsetning av et mikroorganismepreparat til slaktekyllingfôr vil bedre miljøet i tarmen og kunne øke fôrutnyttelsen. Siden det tilsettes koksidiostatika i mange fôrblandinger til slaktekylling, er det nå mulig å benytte et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i de samme fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevenat og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2010
Anvendelsesdato i EU
06.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 196-197
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0515
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro