Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 881/2011 av 2. september 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1137/2007 hva angår sammensetningen av tilsetningsstoff av preparatet Bacillus subtilis DSM 17299 (innehaver av godkjenningen er Chr. Hansen A/S) og bruk av dette i fôr som inneholder maursyre

Commission Implementing Regulation (EU) No 881/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the additive composition of the preparation of Bacillus subtilis DSM 17299 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) and its use in feed containing formic acid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endringer i godkjenningen av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet av Bacillus subtilis DSM 17299 er godkjent ved forordning (EF) nr. 1137/2007 og klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1821. Endringen omfatter en økning av innholdet av preparatet i slaktekyllingfôr til 1,6x1010 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg) og tillatelse til å bruke det i fôr som er tilsatt maursyre. Nye opplysninger om preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De finner at endringene ikke medfører farer for folkehelse, dyrehelse eller miljøet og at preparatet har ønsket effekt om det tilsettes i fôrvarer som inneholder maursyre. Preparatet kan også benyttes i fôrblandinger som er tilsatt et av alle godkjente koksidiostatika.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har samme varighet som den opprinnelige godkjenningen, til 22. oktober 2017.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det finnes allerede tilsvarende preparater i markedet, men dette kan også brukes i fôr tilsatt maursyre, noe som utvider bruksområdet. At det også kan tilsettes fôrblandinger som inneholder koksidiostatika, gjør at en har mange effekter i ett preparat. Hvorvidt fôrindustrien velger å ta i bruk preparatet vil avhenge av forhold ved den enkelte virksomheten og eventuelt hva kundene deres foretrekker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.09.2011
Anvendelsesdato i EU
23.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 220-221
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro