Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler

Tittel

Kommisjonsvedtak 2004/545/EF av 8. juli 2004 om harmonisering av radiospektret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr til biler i Fellesskapet

Commission Decision 2004/545/EC of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket)

(1) I meddelelsen til Rådet og Europa-Parlamentet af 15. september 2003 med titlen «Informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer» fremlagde Kommissionen sin plan for forbedring af trafiksikkerheden i Europa, det såkaldte «e-sikkerhedsinitiativ» . En sådan forbedring vil navnlig kunne opnås ved at anvende nye informations- og kommunikationsteknologier og intelligente trafiksikkerhedssystemer, som f.eks. kortdistanceradarsystemer (SRR - Short-Range Radar) til biler. Rådet opfordrede også i sine konklusioner om trafiksikkerhed på mødet den 5. december 2003 til at forbedre køretøjssikkerheden ved at fremme nye teknologier såsom elektroniske sikkerhedssystemer.

(2) For at sikre en hurtig og koordineret udvikling og indførelse af kortdistanceradar i Fællesskabet må der hurtigst muligt stilles harmoniserede radiofrekvenser til rådighed på et stabilt og permanent grundlag, der giver industrien tilstrækkelig tillid til at foretage de fornødne investeringer.

(3) Med henblik på en sådan harmonisering udstedte Kommissionen den 5. august 2003 et mandat til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF om harmonisering af radiofrekvensallokering for at fremme en koordineret indførelse af kortdistanceradarsystemer (SRR) til biler.

(4) Som resultat af dette mandat har CEPT via sit udvalg for elektronisk kommunikation, ECC, udpeget 79 GHz-området som det bedst egnede frekvensområde med henblik på udvikling og indførelse af kortdistanceradar på et langsigtet og permanent grundlag. ECC har fastslået, at anvendelsen af frekvensområdet bør ske på grundlag af principperne om ikke-interferens og ikke-beskyttelse, i overensstemmelse med radioreglementet som vedtaget af Den Internationale Telekommunikationsunion og i henhold til de tekniske specifikationer, som ECC har fastlagt i sin afgørelse af 19. marts 2004 .

(5) Resultaterne af det arbejde, det er udført i henhold til mandatet til CEPT vedrørende udpegelse af radiofrekvenser til brug for kortdistanceradar på et langsigtet og permanent grundlag, er acceptable og bør finde anvendelse i Fællesskabet for at opnå den harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds oprettelse og funktion. Brugen af kortdistanceradar i 79 GHz-området bør derfor tillades hurtigst muligt og senest den 1. januar 2005 , så industrien tilskyndes til at udvikle, producere og markedsføre kortdistanceradarudstyr, der anvender dette frekvensområde.

(6) Kortdistanceradar bør anvendes under behørig hensyntagen til brugernes og andre personers sundhed og sikkerhed, navnlig under hensyntagen til Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) og artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse.

(7) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2004
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 26.6.2008, p. 226-227
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D0545
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro