Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger

Tittel

Kommisjonsvedtak 2003/43/EF av 17. januar 2003 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad

Commission Decision 2003/43/EC of 17 January 2003 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Kommunal- og regionaldepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Vedtaket er fattet til gjennomføring av EØS-avtalens art. 23(a), særlig vedlegg II, rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer, direktivets art. 20(2) og 13(3 og 4). Vedtaket gjelder endring av tidligere kommisjonsvedtak om brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger.

Denne bestemmelsen om brannteknisk klassifisering for nevnte varegruppe vil bli tatt inn i relevante norske standarder som utarbeides som tekniske spesifikasjoner til utdyping av Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kap. V, gjennomføres en rekke angitte EU-direktiver og kommisjonsvedtak i norsk bygningslovgivning, bl.a. Byggevaredirektivet, rådsdirektiv 89/106/EØF, og vedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktivet, som det foreliggende vedtaket.

Merknader
Vedtakene innebærer at norske byggevareprodusenter må underlegge sine produkter de felles-europeiske reglene. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det faste byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet, rådsdirektiv 89/106/EØF.Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for den nevnte varegruppen. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få frem nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar i denne prosessen gjennom deltakelse i Det faste byggeutvalg.

Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente, norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram.

Som en følge av dokumentasjonsplikten nedlagt i Teknisk forskrift antas sistnevnte å hjemle de krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Det legges altså til grunn at kravene kan stilles i medhold av gjeldende regelverk i forhold til de aktuelle produkter etterhvert som det blir aktuelt.

Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved den norske transponeringen av de harmoniserte standardene (hNS EN) og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for ytterligere endringer av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.01.2003
Anvendelsesdato i EU
18.01.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 187-188
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003D0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro