Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet

Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.02.2015)

Sammendrag av innhold
EFC står for Electronic Fee Collection. EFC-direktivet legger opp til en felles-europeisk betalingtjeneste for bompenger. Direktivet må sees i sammenheng med Eurovignett-direktivet 2006/38 om "toll charging of heavy goods vehicles". Direktivet vil legge til rette for at elektroniske betalingssystemer på veg i Europa skal kunne kommunisere med hverandre (interoperabilitet). I dette ligger et ønske om at trafikanter ikke skal trenge å gå til anskaffelse av flere betalingsbrikker ved kjøring i Europa. Målet er at de skal kunne bruke én brikke for alle innkrevingsanlegg i Europa. Direktivet kaller dette for en "europeisk betalingstjeneste".

Merknader
Tjenesten krever et felles sett med krav og retningslinjer for å sikre at den skal fungere i tråd med ambisjonene. Innføringen av EETS (European Electronic Toll System) skal kunne ivareta både mikrobølgebaserte systemer (for eksempel Autopass) der man har fysiske betalingspunkter (bomstasjoner) og satellittbaserte systemer. Sistnevnte kalles autonome systemer og innebærer et minimum av infrastruktur på vegen. Begge systemer benyttes per i dag i Europa. Galileo er en viktig forutsetning for at EETS skal lykkes. Galileo skal være operativ fra 2013. Ettersom direktivet kun er et rammedirektiv, ble det bestemt at innholdet av tjenesten/direktivet måtte utformes gjennom et definisjonsarbeid. Dette arbeidet har blitt ledet av EU-Kommisjonen og drøftinger og avklaringer har foregått i en regulatorisk komité (komitologikomité). Norge har deltatt i denne komitén som observatør uten stemmerett. Kommisjonen la frem et forslag til en definisjonsbeslutning (basert på tidligere komitéutkast) for komiteen 27.03.09. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget ble vedtatt i EU-Parlamentet 06.10.09 og definisjonsbeslutningen er derfor nå endelig. Se for øvrig eget EØS-notat om definisjonsbeslutningen.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Definisjonsbeslutningen er å finne via følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:268:0011...

Se for øvrig også eget posisjonsnotat om definisjonsbeslutningen.

Status
EFC direktivet er på bakgrunn av behandling i Regjeringen innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Det arbeides i SD med en samtykkeproposisjon som skal fremlegges Stortinget av UD. Det legges opp til å få fremmet samtykkeproposisjonen høsten 2010. Det har vært lagt opp til at Kommisjonsbeslutningsvedtak i tilknytning til direktivet skal tas inn i EØS-avtalen som egne rettsakter. Den første definisjonsbeslutningen er nå endelig. Gjennomføringsfristene på 3 og 5 år som omtales i selve direktivet, har derfor nå begynt å løpe, jf direktivets artikkel 3 punkt 4 litra a.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2003
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.04.2004
Gjennomføringsfrist i EU
06.10.2012
Anvendelsesdato i EU
06.10.2012
Opphører å gjelde
20.10.2021
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 16.7.2009, p. 451-458
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
23.11.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2015
Anvendes fra i Norge
20.03.2015
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro