BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om definisjon av medlemsstatenes geografiske område

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1947 av 10. november 2021 om definisjonen av medlemsstatenes geografiske territorium med hensyn til forordning (EU) 2019/516 om harmonisering av brutto nasjonalinntekt etter markedspriser (BNI-forordningen) og om oppheving av kommisjonsvedtak 91/450/EØF, Euratom og kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2005

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1947 of 10 November 2021 on the definition of the geographic territory of Member States for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 91/450/EEC, Euratom and Commission Regulation (EC) No 109/2005

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Definitionen af geografisk område er et af de forhold, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2147 om listen over forhold, der skal sikre pålideligheden, fuldstændigheden og sammenligneligheden af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI«), der skal behandles i hver kontrolcyklus.

(2) For at dataene om BNI kan være pålidelige, fuldstændige og sammenlignelige, er det nødvendigt at præcisere definitionen af medlemsstaternes geografiske område.

(3) BNI-aggregater og deres bestanddele bør være sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne og bør være i overensstemmelse med de relevante definitioner og regnskabsregler i det europæiske national- og regionalregnskabssystem 2010 (»ENS 2010«).

(4) Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom og Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 bør derfor ophæves.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2019/516 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet