Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards conditions for exports of certain organic fertilisers and soil improvers containing Category 2 materials

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel V fastsetter regler som gjelder for eksport av visse avledede produkter.

Bearbeidet husdyrgjødsel kan brukes som en bestanddel for å utelukke etterfølgende anvendelse av organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale til fôringsformål. Reglene for eksport av husdyrgjødsel endres slik at det blir mulig å eksportere bearbeidet husdyrgjødsel, som inngår som blandingskomponent i kjøttbeinmel av kategori 2-materiale.

Etter en EFSA-rapport som konkluderte med lav risiko for spredning av BSE fra bearbeidet animalsk protein, ble det i 2019 gitt regler for eksport av gjødselprodukter basert på kategori 3-materiale. Kategori 2-materiale utgjør imidlertid ingen økt risiko i forhold til kategori 3-materiale med tanke på BSE. Eksport av kategori 2 organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel, blir derfor tillatt på visse vilkår.

Vilkår:

• Må være pakket i forbrukerpakninger på maksimalt 50 kg

• Volumet kan ikke overskride 90 % kjøttbeinmel

• Minst 10 % av volumet må være et materiale som gjør det uegnet som fôr (husdyrgjødsel, urin, kalk, mineralgjødsel eller et annet materiale godkjent av Mattilsynet)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet