Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1929 av 8. november 2021 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til vilkår for eksport av visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

Commission Regulation (EU) 2021/1929 of 8 November 2021 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards conditions for exports of certain organic fertilisers and soil improvers containing Category 2 materials

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 142/2011, vedlegg XIV, kapittel V fastsetter regler som gjelder for eksport av visse avledede produkter.

Bearbeidet husdyrgjødsel kan brukes som en bestanddel for å utelukke etterfølgende anvendelse av organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel av kategori 2-materiale til fôringsformål. Reglene for eksport av husdyrgjødsel endres slik at det blir mulig å eksportere bearbeidet husdyrgjødsel, som inngår som blandingskomponent i kjøttbeinmel av kategori 2-materiale.

Etter en EFSA-rapport som konkluderte med lav risiko for spredning av BSE fra bearbeidet animalsk protein, ble det i 2019 gitt regler for eksport av gjødselprodukter basert på kategori 3-materiale. Kategori 2-materiale utgjør imidlertid ingen økt risiko i forhold til kategori 3-materiale med tanke på BSE. Eksport av kategori 2 organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kjøttbeinmel, blir derfor tillatt på visse vilkår.

Vilkår:

• Må være pakket i forbrukerpakninger på maksimalt 50 kg

• Volumet kan ikke overskride 90 % kjøttbeinmel

• Minst 10 % av volumet må være et materiale som gjør det uegnet som fôr (husdyrgjødsel, urin, kalk, mineralgjødsel eller et annet materiale godkjent av Mattilsynet)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2021
Anvendelsesdato i EU
29.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1929
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro