Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1699 av 22. september 2021 om endring av vedlegg VII til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til standard helsesertifikat for forflytting av forsendelser av animalske biprodukter fra restriksjonssoner opprettet for forebygging og kontroll av visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1699 of 22 September 2021 amending Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 as regards the model health certificate for movements of consignments of animal by-products from restricted zones established for the prevention and control of certain listed diseases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat gennemførelsesbestemmelser for de folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder standardsundhedscertifikater og betingelser for, hvordan disse skal ledsage sendinger af sådanne produkter.

(2) Ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat generelle dyresundhedsrestriktioner for afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter af modtagelige arter fra bedrifter, virksomheder, anlæg eller zoner, der er underlagt restriktioner i henhold til EU's veterinærlovgivning, eller på grund af forekomst af en alvorlig overførbar sygdom, der er opført i bilag I til direktiv 92/119/EØF. Dette direktiv er ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 med virkning fra den 21. april 2021. Ved forordning (EU) 2016/429 indføres bl.a. et nyt sæt regler om forebyggelse af og kontrol med visse sygdomme.

(3) Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 fastsat bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme. I henhold til artikel 22, stk. 5, i nævnte delegerede forordning skal animalske biprodukter, der har oprindelse i og flyttes uden for en restriktionszone, der er oprettet, når et udbrud af en kategori A-sygdom er bekræftet, for at forhindre yderligere spredning af sygdommen, ledsages af et sundhedscertifikat udstedt af en embedsdyrlæge, som attesterer, at det er tilladt at flytte dem fra restriktionszonen på de betingelser, der er fastsat af den kompetente myndighed i overensstemmelse med del II, kapitel II, i nævnte delegerede forordning.

(4) Forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder bestemmelser om markedsføring af animalske biprodukter. I henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal sendinger af animalske biprodukter under transporten ledsages af de handelsdokumenter eller sundhedscertifikater, der er fastsat i kapitel III i bilag VIII til samme forordning. Lovgivningen om animalske biprodukter er et omfattende regelsæt, navnlig regler om kategorisering, indsamling, transport og forarbejdning af animalske biprodukter. Der bør derfor indføres et nyt standardcertifikat, jf. artikel 22, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2020/687, i kapitel III i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

(5) Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(6) Der bør indføres en passende overgangsperiode for at give medlemsstaterne og interessenterne mulighed for at tilpasse sig de nye regler om flytning af animalske biprodukter fra restriktionszoner, der er oprettet i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.09.2021
Anvendelsesdato i EU
17.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet