Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listen over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige samt sporbarheten for visse animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Animalske biprodukter er gjenstand for handel innen EØS-området. Det har i de senere årene vært avdekket at større volum har kommet på avveie og aldri ankommet hos de virksomhetene som de formelt har vært sendt til. De enkelte land opererer i stor grad med egne lister over mottakervirksomheter og det har vært et ønske fra EU Kommisjonen å sikre en større grad av sporbarhet for slikt materiale.

For å sikre at animalske biprodukter kun transporteres til virksomheter som er godkjent eller registrert i mottakerstaten ønsker Kommisjonen å inkorporere alle nasjonale virksomhetslister i "TRACES"; EUs database for handel med blant annet animalsk materiale.

Arbeidet med rettsakten er i stor grad av teknisk karakter knyttet til hvilke opplysninger om de enkelte virksomheter en ønsker å ha registrert. En presiserer i tillegg kravet om at virksomheter som er ansvarlig for organisering av transport av animalske biprodukter skal være registrert, uavhengig av om de har fysisk kontroll med materialet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett i forskrift om animalske biprodukter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og virksomhetene som driver handel med animalske biprodukter

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsaken er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.06.2019
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2020
Anvendes fra i Norge
04.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro