Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 790/2010 av 7. september 2010 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om dyrehelsebetingelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Commission Regulation (EU) No 790/2010 of 7 September 2010 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 01.08.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten introduserer regler i den gamle biproduktforordningen (EF) nr. 1774/2002 for produksjon (EØS-handel) og import av colostrum, dvs. råmelk, som ikke er til konsum. Den gamle biproduktforordningen hadde ingen spesifikke krav til produksjon av råmelk, men kun et generelt krav om at råmelken måtte produseres under forhold som sikret dyrehelsen. Den gamle biproduktforordningen hadde ikke egne krav til import av råmelk og råmelksprodukter, og det ble derfor tolket slik at importen ikke var tillatt. Rettsakten tilføyer egne dyrehelsekrav for importert av råmelk, slik at dette også blir tillatt i henhold til den gamle biproduktforordningen. Kravene ble utformet for å hindre at visse dyresykdommer (munn- og klovsyke, tuberkulose, brucellose og enzootik bovint leukose) ble innført til medlemsstater ved import av råmelk. Like krav måtte samtidig innføres for den melken som det skulle handles med i EU. De nye kravene er at råmelken skal komme fra storfe fra flokker som er fri for de overnevnte sykdommene TB, brucellose og EBL, samt at produktet må gjennomgå en pasteurisering. Det er også krav om at råmelken må ha vært produsert 21 dager før den sendes ut av landet og at det ikke må ha vært utbrudd av munn- og klovsyke i den perioden. Det samme kravet er også tilføyd som et alternativt krav for produksjon av myse i EU. Det er krav om at krysskontaminering unngås etter prosessering og det er gitt krav til hvordan produktet blir pakket og merket. De samme reglene er gjort gjeldende for import av råmelk og råmelkprodukter, men importen begrenses samtidig til råmelk og råmelksprodukter fra storfe fra land uten munn- og klovsyke som er listet opp i vedtak 2004/438/EF. Helsesertifikatet for import av melk og melkeprodukter er samtidig endret for å omfatte råmelk og råmelkprodukter. I tillegg gjør rettsakten det tillatt å importere biprodukter fra birøkt i Kamerun.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum § 1. Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten inneholder en overgangsordning på 2 dager om mottak av melk og melkeprodukter som følges av de helsesertifikatene som gjaldt før rettsakten trådte i kraft. Denne overgangsordningen er gått ut. Etter at de nye biproduktforordningene trådte i kraft i EU (4. mars 2011), er det trolig at produkter fra tredjeland vil sendes til Norge med helsesertifikatene som følger av de nye ABP-forordningene. Det vil derfor være unødvendig å be om en tilpasningstekst til forordning (EU) nr. 790/2011.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2010
Anvendelsesdato i EU
28.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisforordning (EF) nr. 1069/2009 (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0790
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro