Biocidforordningen: inkludering av eddik som aktivt stoff

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1819 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eddik som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1819 of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include vinegar as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2022)

Sammendrag av innhold
Eddik som biocidaktivt stoff var tidligere omfattet av et unntak for mat- og fôrstoffer for bruk som avskrekkings- eller tiltrekkingsmidler av produkttype 19 (repellenter og lokkestoffer). Stoffet ble deretter notifisert og oppført i vurderingsprogrammet for biocidaktive stoffer. Kommisjonen ba i januar 2017 det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om en vurdering, og de konkluderte med at bruk av eddik ikke medfører betenkeligheter i henhold til biocidforordningens artikkel 28(2), og kan derfor inkluderes i vedlegg I til biocidforordningen. Biocidprodukter med aktivstoffer på vedlegg I kan håndteres med forenklet søknadsprosedyre. Siden eddik har naturlig opprinnelse bør det plasseres i kategori 4 "Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse". Inkluderingen gjelder bare eddik definert som mat eller fôr. Frist for søknad om godkjenning av produkter som inneholder eddik settes til 1. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. august 2019 og ble publisert i OJ 31. oktober 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. februar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2019
Anvendelsesdato i EU
20.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2020
Anvendes fra i Norge
07.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1819
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro