Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 88/2014 av 31. januar 2014 om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 – biocidforordningen – erstattet biociddirektivet (98/8/EF) fra 1. september 2013. Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet. Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 528/2012 fremsetter bestemmelser om endring av vedlegg I i denne forordningen. I punkt 5 i artikkel 28 fremgår at Kommisjonen kan vedta gjennomføringsforordninger vedrørende ytterligere presiseringer av de prosedyrer som skal følges i forbindelse med en endring i vedlegg I.

Vedlegg I i biocidforordningen gir liste over aktive stoffer (jf artikkel 25 mulighet for å bli omfattet av forenklet produktgodkjenningsprosedyre). Vedlegg I inneholder syv kategorier: Kategori 1, stoffer godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler i hht forordning (EF) nr. 1333/2008. Kategori 2, stoffer oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Kategori 3, svake syrer. Kategori 4, Tradisjonelt anvendte stoffer av naturlig opprinnelse. Kategori 5, feromoner. Kategori 6, stoffer oppført i vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF biociddirektivet og kategori 7 som omfatter andre stoffer.

Ved forordning (EU) nr. 88/2014 fastsettes det en prosedyre for endring av vedlegg I i biocidforordningen. Den aktuelle prosedyren omfatter datakrav med henblikk på oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I til biocidforordningen og hvordan søknadene skal behandles. Forordningens vedlegg, avsnitt A, omfatter data med henblikk på oppføring i kategoriene 1, 2, 3, 4 eller 5. Avsnitt B omfatter data med henblikk på oppføring i kategori 6.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 - er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser:
Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). EØS-komitéen besluttet å innlemme forordning (EU) nr. 528/2012 i EØS-avtalen 13. desember 2013. En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift. Utkast til gjennomføringsforskrift foreligger. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 88/2014 vil skje ved endringer i det aktuelle biocidregelverket.

Administrative/økonomiske konsekvenser:
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 88/2014 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2:
Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er sentralt at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk på området. Det er særlig viktig for berørt norsk industri å få tilsvarende rammebetingelser som EU-statene.

Status
Forordning (EU) nr. 88/2014 ble vedtatt 31. januar 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i møter i Competent Authority (CA) og i Standing Committee on Biocidal Products. Norge bidrar også med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.01.2014
Anvendelsesdato i EU
21.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.04.2017
Anvendes fra i Norge
18.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro