Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 om omsetning og bruk av biocider

Commission Implementing Regulation (EU) No 564/2013 of 18 June 2013 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 erstattet biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning vil sikre en mer harmonisering og helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er gitt en sentral rolle og viktige oppgaver i forhold til oppfølging av den nye biocidforordningen, blant annet vurderingsprogrammet for aktive stoffer, databasen over alle biocidprodukter i EU, EU-godkjenninger av biocidprodukter og koordinering av gjensidige produktgodkjenninger. ECHAs oppgaver skal dekkes av gebyrer (tilsvarende som for oppgaver knyttet til REACH- og CLP-forordningene). Artikkel 80 i forordning (EU) nr. 528/2012 omhandler gebyrer og avgifter. Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 nedfelles størrelse på, og strukturen av de gebyrer og avgifter som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA for de oppgaver de skal utføre. Det tas også hensyn til særlige behov blant små og mellomstor bedrifter (SME) knyttet til gebyrer. Definisjonen av SME er basert på Kommisjonsbeslutning 2003/361/EF. Kapittel I i forordning (EU) nr. 564/2013 omhandler gebyrer. Kapittel II omhandler bestemmelser om støtte til SME. Kapittel III gir bestemmelser om innbetalingen og kapittel IV inneholder avsluttende bestemmelser. I de tre vedleggene til forordning (EU) nr. 564/2013 fremkommer de spesifikke gebyrsatsene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 om nr. 548 om biocider (biocidforskriften).En gjennomføring av forordning (EU) nr. 564/2013 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 564/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. Det var også knyttet gebyrer til direktiv 98/8/EF (jf artikkel 25) for produktgodkjenning som også er gjennomført i biocidforskriften § 34/vedlegg 4. Nasjonale gebyrer er videreført i forslag til ny nasjonal biocidforskrift som skal gjennomføre ny biocidforordning i norsk regelverk. Nasjonale biocidgebyrer skal fortsatt dekke kostnadene nasjonalt med stoff- og produktgodkjenninger. En gjennomføring av gebyrforordningen gir like rammebetingelser for berørt industri i EU/EØS-området.Det fremgår av omtalen av hovedforordningen (528/2012) at Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er tillagt oppgaver knyttet til biocidforordningen og at disse skal dekkes av gebyrer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Det er særlig viktig for berørt norsk industri å få tilsvarende rammebetingelser som EU-statene. ECHA er tillagt oppgaver knyttet til teknisk gjennomføring av biocidregelverket. Noen av ECHAs nye oppgaver knyttet til EU-godkjennelser av biocidprodukter som følge av forordning (EU) nr. 528/2012 kan vurderes til å være en utvidet myndighetsoverføring; ECHA kan avvise søknader dersom søkeren ikke har betalt gebyrer inne 30 dager. Innholdet i, og omfanget av avgjørelsene som ECHA kan fatte er imidlertid vurdert til å være så saklig avgrenset at innlemmelse av hovedforordningen - (EU) nr. 528/2012 - om markedsføring og bruk av biocidprodukter ikke krevde vedtak i medhold av Grunnloven § 93. Ut fra denne bakgrunn er forordning (EU) nr. 564/2013 også vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 564/2013 ble vedtatt 18. juni 2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.06.2013
Anvendelsesdato i EU
09.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.04.2017
Anvendes fra i Norge
18.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0564
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro