Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et antiviralt vev impregnert med sitronsyre

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1985 of 4 November 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on an anti-viral tissue impregnated with citric acid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2015/1985 er utarbeidet etter henvendelse fra Belgia for å få avgjort om et anti-virus lommetørkle (tissue) som er bragt i omsetning med påstanden om at det dreper 99.9% av forkjølelses- og influensavirus i lommetørkleet er et biocidprodukt eller et behandlet produkt. Dersom det er å betrakte som et biocidprodukt, spørres det om dette skal plasseres i produkttype 1 eller produkttype 2. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Beslutningen fastslår at det omtalte produktet er å anse for å være et biocidprodukt som omfattes av produkttype 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning (EU) 2015/1985 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2015
Anvendelsesdato i EU
25.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 199-200
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2016
Anvendes fra i Norge
06.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1985
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro