Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 334/2014 av 11. mars 2014 om endring av forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring av på markedet og bruk av biocidprodukter for så vidt angår nærmere bestemte betingelser for adgang til markedet

Regulation (EU) No 334/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, with regard to certain conditions for access to the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Ved forordning (EU) nr. 334/2014 gjennomføres en rekke tekniske endringer, justeringer og presiseringer både til artikler og vedlegg til forordning (EU) nr. 528/2012, biocidforordningen. Endringene gjelder blant annet klargjøring av hva som faller innenfor begrepet produktfamilier og at ulik klassifisering kan aksepteres innen familien.

- Videre er det presiseringer når det gjelder avviklingsperiode for biocidprodukter som skal ut av markedet.

- Klargjøre at i overgangsperioden for kravene til aktive stoffer bruk i behandlede varer (artikkel 94) kan nye behandlede produkter komme på markedet så lenge en søknad om godkjenning av aktivt stoff gjøres før 1. september 2016. også kravene til merking av behandlede varer er gjort tydeligere og gjelder fra 1. september 2013.
- Endringen tillater også produktleverandører å inkluderes på listen iht artikkel 95 over leverandør av aktive stoffer på spesifikk produkttype.

- Utvider obligatorisk datadeling også for data knyttet til miljø, så som data for skjebne og oppførsel i miljøet.
- Etablering av databeskyttelsesperiode også for data levert for produkter under forenklet prosedyre.

- Utvidet rolle for ECHA til også å omfatte støtte til medlemslandene ved kontroll og gjennomføringsaktivitet knyttet til forordningen,

- Det er foretatt noen tekniske justeringer for at begreper og bestemmelser i biocidforordningen skal samsvare med andre rettsakter på kjemikalieområdet. Dette gjelder primært i forhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering og merking av kjemikalier.

Slik forordning (EU) nr. 528/2012 er utformet i dag gjelder PBT-kriteriene for klassifisering kun for stoffer, men i denne endringen legges inn tekst som sørger for at biocidholdige produkter som danner eller består av stoffer som oppfyller PBT-kriteriene heller ikke kan godkjennes for privat bruk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 334/2014 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 11. mars 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 361-371
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.04.2017
Anvendes fra i Norge
18.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro