Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/525 av 19. oktober 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter

Commission Delegated Regulation (EU)2021/525 of 19 October 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/525 endrer vedlegg II og III til EUs biocidforordning ((EU) nr. 528/2012). Vedleggene fastsetter datakrav for henholdsvis aktive stoffer og produkter, som må oppfylles ved søknad om godkjenning. Det har vært nødvendig å endre datakravene for å ta hensyn til nye metoder for å skaffe bedre opplysninger om toksikologisk egenskaper (som f.eks. irritasjon, nevrotoksisitet, gentoksisitet osv.), nye teststrategier basert på fortrinnsvis in vitro fremfor in vivo tester for å begernse forsøk med vertebrater, samt teststrategi og -metoder for å bestemmer stoffers hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i forodning (EU) 2017/2100. Forordning (EU) 2021/525 tas i bruk fra den 15. april 2022, men søkere kan velge å ta den i bruk fra 15. april 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. oktober 2020 og ble publisert i OJ 26. mars 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2022
Anvendes fra i Norge
29.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0525
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro