Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2290 av 16. desember 2016 om godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 11 og 12

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2290 of 16 December 2016 approving peracetic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 11 and 12

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre. Forordning (EU) 2016/2290 godkjenner pereddiksyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 11 og 12.

Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer. Produkttype 12 omfatter slimbekjempningsmidler.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Vedrørende innhold av hydrogenperoksid, som kan brukes til produksjon av utgangsstoffer til eksplosiver, berører godkjenning av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 98/2013. Videre skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 11 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Det skal tas særlig hensyn til sjøvann i forhold til produkter brukt i gjennomstrømningskjølesystemer. Videre skal det tas særlig hensyn til jord og overflatevann i forhold til produkter benyttet i store åpne resirkulasjonskjøleanlegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 23. november 2016. Rettsakten ble vedtatt 16. desember og publisert i OJ 17. desember 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro