Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2166 av 3. desember 2021 om uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av det biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2166 of 3 December 2021 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Teknol Aqua 1411-01 in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2022)

Sammendrag av innhold
Danmark har som ansvarlig myndighet vurdert et biocidprodukt med det biocidaktive stoffet propikonasol og IPBC brukt til treimpregnering av treverk innendørs og utendørs over bakken. Et av medlemslandene var uenig med rapportørlandet om innholdet av tre ikke-aktive stoffer som er rester etter en anti-skumagent i produksjonsprosessen slik at biocidproduktet gir uakseptabel risiko. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av det aktuelle biocidproduktet. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) konkluderte i sin uttalelse med at tilstedeværelsen av de ikke-aktive stoffene er såpass lave slik at biocidproduktet har akseptabel risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 03.12.2021 og ble publisert i OJ 07.12.2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
27.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet