Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin

Tittel

Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 17. april 2019 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/641of 17 April 2019 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product family containing 1R-trans phenothrin referred by Ireland in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2019)

Sammendrag av innhold
Irland har som ansvarlig myndighet vurdert en biocidproduktfamilie med det biocidaktive stoffet 1R-transfenotrin brukt i åteprodukter mot maur. Et medlemsland var uenig med rapportørlandet Irlands konklusjon om at den innleverte dokumentasjonen viste produktfamiliens effektivitet godt nok til å kunne godkjenne produktfamilien. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av den aktuelle biocidproduktfamilien. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) konkluderte i sin uttalelse med at effektiviteten var tilstrekkelig dokumentert og at betingelsene for godkjenning dermed var fylt. Dette ble akseptert av stående komite for biocidprodukter, som stemte for godkjenning av produktfamilien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 17. april 2019 og ble publisert i OJ 24. april 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.04.2019
Anvendelsesdato i EU
14.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2019
Anvendes fra i Norge
27.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0641
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro