Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/713 av 29. april 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2021/713 of 29 April 2021 postponing the expiry date of approval of sulfuryl fluoride for use in biocidal products of product-types 8 and 18

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2021)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet sulfurylfluorid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Produkttype 18 omfatter produkter som benyttes til bekjempelse av insekter, midd og andre leddyr. Godkjenningen utløper 30. juni 2021, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av sulfurylfluorid.

Rapportørlandet Sverige har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/713 forlenges godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18 til 31. desember 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. april 2021 og ble publisert i OJ 30. april 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2021
Anvendelsesdato i EU
20.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet