Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2146 av 3. desember 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter av type 19

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2146 of 3 December 2021 postponing the expiry date of approval of N,N'-diethyl-meta-toluamide for use in biocidal products of product-type 19

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet N,N’-dietyl-meta-toluamid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 19. Produkttype 19 omfatter produkter som benyttes som repellenter og attraktanter. Godkjenningen utløper 31. juli 2022 for produkttype 19, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av N,N’-dietyl-meta-toluamid.

Rapportørlandet Frankrike har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2146 forlenges godkjenningen av N,N’-dietyl-meta-toluamid til bruk i biocidprodukter i produkttype 19 til 31. januar 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 3. desember 2021 og ble publisert i OJ 6. desember 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
26.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2022
Anvendes fra i Norge
29.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D2146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro