Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1290 av 2. august 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1290 of 2 August 2021 postponing the expiry date of approval of disodium tetraborate for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet dinatriumtetraborat er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til impregnering av treverk. Godkjenningen utløper 31. august 2021, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av dinatriumtetraborat.

Rapportørlandet Nederland har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1290 forlenges godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 28. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 2. august 2021 og ble publisert i OJ 3. august 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2021
Anvendelsesdato i EU
23.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
18.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro