Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1388 av 23. juni 2022 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant, forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1388 of 23 June 2022 on the unresolved objections regarding the terms and conditions of the authorisation of the biocidal product Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant referred by France and Sweden in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.1.2023)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/xxx om uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant i produkttype 14 (gnagermidler). Produktfamilien inneholder det biocidaktive stoffer alfakloralose, som brukes til bekjempelse av mus innendørs. Basert på rapporter fra flere land om forgiftninger av hunder og katter og med henvisning til artikkel 48 i biocidforordningen valgte flere medlemsland å innføre ulike restriksjoner for å redusere faren for slike forgiftninger. Det var uenighet om merking med fare for forgiftning av mennesker og ikke-målorganismer og krav om bruk i åtestasjoner var tilstrekkelig for å redusere fare for forgiftninger, eller om man skulle gå lenger og nekte all privatbruk. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter konkluderes det med at produktfamilien bare skal godkjennes dersom det å nekte godkjenning vil medføre uforholdsmessig store negative samfunnsmessige konsekvenser sammenlignet med risiko for menneskers helse, dyrs helse eller miljøet ved de betingelser som ligger i godkjenningen. Det enkelte medlemsland kan avgjøre hvilke risikoreduserende tiltak som ansees nødvendig i sitt land.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 23. juni 2022 og ble publisert i OJ 10. august 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.06.2022
Anvendelsesdato i EU
30.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2022
Anvendes fra i Norge
09.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1388
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro