Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1771 av 26. november 2020 om godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1771 of 26 November 2020 approving reaction mass of peracetic acid (PAA) and peroxyoctanoic acid (POOA) as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2021)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2020/1771 godkjenner reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3 og 4. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker og dyr, produkttype 3 omfatter biocidprodukter til veterinærhygiene og produkttype 4 omfatter biocidprodukter til bruk på overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble vedtatt 26. november 2020 og ble publisert i OJ 27. november 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2020
Anvendelsesdato i EU
17.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.04.2021
Anvendes fra i Norge
23.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1771
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro