Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131 av 13. august 2018 om godkjenning av penflufen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1131 of 13 August 2018 approving penflufen as an active substance for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2018/1131 godkjenner penflufen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Penflufen oppfyller kriteriene for å være meget persistent (vP).

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2018/1131 godkjenner penflufen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Penflufen oppfyller kriteriene for å være meget persistent (vP).

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

2. Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:

(1) Industrielle og yrkesmessige brukere

(2) jord og grunnvann for behandlet trevirke som ofte eksponeres for værpåvirkning.

3. Med henvisning til identifisert risiko for jord skal etiketter og, hvor tilgjengelig, sikkerhetsdatablader for godkjente produkter vise at industriell behandling skal utføres på lukket område eller på tett underlag med opphøyde kanter. Nylig behandlet trevirke skal lagres under tak og/eller på tett underlag, for å hindre avrenning til jord eller vann. Søl fra behandling med produktet skal samles opp for gjenbruk eller avhending.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder penflufen, skal sikre at merkingen av det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. august 2018 og ble publisert i OJ 14. august 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2018
Anvendes fra i Norge
05.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro