Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1993 av 20. oktober 2022 om godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra åpne og modne blomster avTanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1993 of 20 October 2022 approving Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide as an active substance for use in biocidal products of product-type 19 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2022)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2022/1993 godkjenner Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19. Produkttype 19 omfatter repellenter og lokkestoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. oktober 2022 og ble publisert i OJ 21. oktober 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2022
Anvendelsesdato i EU
10.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet