Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1991 av 20. oktober 2022 om godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 og 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1991 of 20 October 2022 approving didecyldimethylammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 1 and 2 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2022)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2022/1991 godkjenner didecyldimetylammoniumklorid (DDAC) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1 og 2. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker og produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. oktober 2022 og ble publisert i OJ 21. oktober 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2022
Anvendelsesdato i EU
10.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet