Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1129 av 13. august 2018 om godkjenning av acetamiprid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1129 of 13 August 2018 approving acetamiprid as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter acetamiprid. Forordning (EU) 2018/1129 godkjenner acetamiprid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Acetamiprid oppfyller kriteriene for å være meget persistent (vP) og giftig (T), og betraktes som substitusjonskandidat i henhold til artikkel 10, punkt 1 (d) i biocidforordningen.

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

2. Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert, skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:

(1) yrkesmessige brukere

(2) spebarn og småbarn ved sekundæreksponering etter yrkesmessig bruk

(3) overflatevann, sediment, jord og grunnvann for produkter som påføres ved sprøyting eller med pensel i staller

(4) overflatevann, sediment, jord og grunnvann for produkter som sprøytes utendørs

3. For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse:

Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder acetamiprid, skal sikre at merkingen av det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. august 2018 og ble publisert i OJ 14. august 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 5. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2018
Anvendes fra i Norge
05.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro