Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 av 13. januar 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision (EU) 2020/27 of 13 January 2020 postponing the expiry date of approval of propiconazole for use in biocidal products of type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2021)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet propikonazol er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 31. mars 2020, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av propikonazol.

I februar 2019 informerte rapportørlandet Finland Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 forlenges godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. mars 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. januar 2020 og ble publisert i OJ 14. januar 2020.

Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 23. oktober 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høringsfrist
24.01.2020
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.10.2020
Anvendes fra i Norge
23.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro