Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1839 av 15. oktober 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1839 of 15 October 2021 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2022)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet kreosot er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til impregnering av treverk. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kreosot. Utløpsdatoen for godkjenningen har allerede blitt forlenget og utløper 31. oktober 2021.

Kreosot er kreftfremkallende, persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT) og er veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB), og oppfyller dermed kriteriene for å være en eksklusjonskandidat. Det har derfor vært gjennomført en offentlig høring om samfunnsmessige konsekvenser ved ikke-godkjenning i henhold til biocidforordningens artikkel 5(2). Samtidig jobber Frankrike med et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH. Det vil derfor ikke være mulig å fatet et vedtak vedrørende godkjenning innen den satte fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1839 forlenges godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. oktober 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 15. oktober 2021 og ble publisert i OJ 20. oktober 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2021
Anvendelsesdato i EU
09.11.2021
Opphører å gjelde
31.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2022
Anvendes fra i Norge
29.04.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1839
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro