Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/458 av 1. mars 2023 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2023/458 of 1 March 2023 on the non-approval of certain active substances for use in biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014, som sist endret av forordning (EU) 2022/825 inneholder i vedlegg II en liste over kombinasjoner av eksisterende aktivstoffer og produkttyper omfattet av arbeidsprogrammet for biocider per 17. mars 2022. 

For en rekke aktivstoff/produkttype-kombinasjoner på listen har ingen søkere meldt interesse innen gitt frist, eller de interesserte har ikke oppfylte kravene. Beslutning (EU) 2023/458 inneholder som følge av dette en liste over 8 aktivstoffer, hver kombinert med en eller flere produkttyper, som det er besluttet å ikke godkjenne. De aktuelle stoffene er:

Aktivt stoff Produkttype(r)
Dialuminium klorid pentahydroksid 2
Natrium N-(hydroksymetyl)glysinat 6
Reaksjonsmasse av titaniumdioksid og sølvklorid 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11  
(benzyloksy)metanol  13
Sølvklorid 1
7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oksazol[3,4-c]oxazol (EDHO)  6, 13 
Cis-1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid (cis CTAC)  6, 13 
Metenamin 3-klorallyloklorid (CTAC)  6, 12, 13

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel. 

Status

Rettsakten ble vedtatt 1. mars 2023 og ble publisert i OJ 3. mars 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.03.2023
Anvendelsesdato i EU
23.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet