Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2570 av 24. november 2022 om ikke å godkjenne sølvnitrat som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2570 of 24 November 2022 not approving silver nitrate as an active substance for use in biocidal products of product-type 7 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.5.2023)

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/2570 konkluderer med ikke-godkjenning av sølvnitrat for bruk i produkttype 7 (konserveringsmidler for overflatefilm) siden søker har trukket søknaden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. november 2022 og ble publisert i OJ 23. desember 2022.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2022
Anvendelsesdato i EU
12.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet