Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3

Commission Implementing Decision (EU) 2018/622 of 20 April 2018 not approving chlorophene as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 3

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Klorofen står oppført på denne listen.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 besluttes det å ikke godkjenne klorofen til bruk i biocidprodukter i produkttype 3. Produkttype 3 omfatter desinfeksjonsmidler til veterinærhygiene.

Vurderingen av klorofen viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 3 ville medføre uakseptabel helserisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett i biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. april 2018 og ble publisert i OJ 23. april 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. september 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.04.2018
Anvendelsesdato i EU
13.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2018
Anvendes fra i Norge
21.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0622
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro