Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2327 av 4. november 2022 om ikke å godkjenne av kloramin B som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2327 of 24 November 2022 not approving chloramin B as an active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2022)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2022/2326 konkluderer med ikke-godkjenning av kloramin B for bruk i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr), 3 (desinfeksjonsmidler til veterinærhygiene), 4 (desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer) og 5 (desinfeksjonsmidler for drikkevann) siden søker har trukket søknaden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. november 2022 og ble publisert i OJ 28. november 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2022
Anvendelsesdato i EU
18.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet