Biociddirektivet: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 3. november 2020 om endring av europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) nr. 528/2012 for inkludering av sitronsyre som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 3 November 2020 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include citric acid as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Citronsyre er blevet vurderet som et eksisterende aktivstof inden for rammerne af undersøgelsesprogrammet i artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 som fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014.

(2) Udvalget for Biocidholdige Produkter vedtog den 16. februar 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse ("agenturet"), jf. artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner. I udtalelsen konkluderedes det, at biocidholdige produkter af produkttype 2, som indeholder citronsyre, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, som var de krav, som fandt anvendelse på undersøgelsen af ansøgningen om godkendelse af citronsyre, jf. artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Citronsyre blev derfor godkendt som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1938.

(4) Agenturet konkluderede ligeledes i sin udtalelse, at citronsyre ikke giver anledning til betænkelighed og kan optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør citronsyre derfor optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012. Da citronsyre er vurderet på grundlag af et dossier om aktivstoffer, der opfylder kravene i artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/8/EF, bør citronsyre opføres i kategori 6 i bilag I til nævnte forordning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet