Biociddirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/43/EU av 26. november 2012 om endring av visse rubrikker i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Directive 2012/43/EU of 26 November 2012 amending certain headings of Annex I to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 10.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.8.2013)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjondirektiv 2012/43/EU endres visse rubrikker (innhold/tekst) i overskriften i vedlegg I i direktiv 98/8/EF biociddirektivet. Vedlegg I er listen over aktive stoffer (biocider) som er godkjent til bruk i angitte produkttyper (biocidprodukter).

Medlemsstatenes eksperter har blant annet utarbeidet metode for å fastsette kjemisk sammensetning og risikoprofil (teknisk ekvivalens) for stoffer som faller inn under samme definisjon, men som fremstilles fra andre kilder eller fremstillingsprosesser. Den eksisterende henvisningen i overskriften i vedlegg I endres derved fra å omfatte det aktive stoffets minste renhetsgrad til at det kan ha en annen renhet (også lavere renhet) forutsatt at det er dokumentert teknisk ekvivalens med det vurderte stoffet. Videre endres tekst i rubrikken som omhandler frister for overholdelse av artikkel 16.3 i biociddirektivet.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av direktiv 2012/43/EU vil skje ved tilsvarende endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/43/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i rubrikkene i overskriften i biocidforskriftens vedlegg 7 som omfatter aktive stoffer som er vedtatt oppført i biociddirektivets vedlegg I, IA eller IB for bruk i angitte produkttyper.

Gruppe 2: Direktiv 2012/43/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Direktiv 2012/43/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2012/43/EU ble vedtatt 26. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, dette inkluderer blant annet deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2012
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2013
Anvendelsesdato i EU
31.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 24-26
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro