Biociddirektivet 1998: ytterligere frist for gjennomføring av første faste av programmet for vurdering av aktive stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1687/2002 av 25. september 2002 om en ytterligere frist for melding av visse aktive stoffer som allerede finnes på markedet for bruk i biocidprodukter, som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000

Commission Regulation (EC) No 1687/2002 of 25 September 2002 on an additional period for notification of certain active substances already on the market for biocidal use as established in Article 4(1) of Regulation (EC) No 1896/2000

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.3.2004 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) I henhold til direktiv 98/8/EF skal det gjennomføres et arbeidsprogram for vurdering av alle aktive stoffer i biocidprodukter som allerede finnes på markedet 14. mai 2000, heretter kalt «eksisterende aktive stoffer». Første fase av arbeidsprogrammet ble fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 av 7. september 2000 om første fase av programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om biocidprodukter.​ I henhold til direktiv 98/8/EF skal Kommisjonen fastsette tidsplanen for arbeidsprogrammet.

2) I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000 skal enhver produsent av et eksisterende aktivt stoff som markedsføres for bruk i biocidprodukter, identifisere dette aktive stoffet overfor Kommisjonen innen 28. mars 2002. I henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1 skal produsenter, tilvirkere og sammenslutninger som ønsker å søke om oppføring i vedlegg I, vedlegg I A eller vedlegg I B til direktiv 98/8/EF av et eksisterende aktivt stoff for én eller flere produkttyper, melde det aktive stoffet til Kommisjonen innen 28. mars 2002. I samsvar med forordningens artikkel 3 nr. 2 trenger nevnte produsenter eller tilvirkere ikke å foreta en særskilt identifisering.

3) Det er utarbeidet en foreløpig liste over eksisterende aktive stoffer som er identifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 1896/2000.​ Dessuten er det utarbeidet en foreløpig liste over eksisterende aktive stoffer som det er gitt minst én melding for i samsvar med artikkel 4 nr. 1 eller artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000. For hvert meldte eksisterende aktivt stoff angis berørte produkttyper og i hvilket vedlegg til direktiv 98/8/EF det søkes oppført.​

4) Listene kunne ikke offentliggjøres før fristen for å melde eksisterende aktive stoffer for én eller flere produkttyper i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000, utløp 28. mars 2002. Av hensyn til innsyn og klarhet ved utarbeidingen og gjennomføringen av første fase av arbeidsprogrammet med hensyn til eksisterende aktive stoffer som allerede finnes på markedet, bør det være mulig for produsenter, tilvirkere og sammenslutninger å melde eksisterende aktive stoffer for én eller flere produkttyper når det eksisterende aktive stoffet bare er identifisert, eller for andre produkttyper enn dem som det eksisterende aktive stoffet allerede er meldt for. En slik melding bør gis senest 31. januar 2003. En ytterligere frist bør ikke få negative følger for utarbeidingen av endelige lister, prioriteringen av vurderingen og alle andre frister i arbeidsprogrammet i henhold til forordning (EF) nr. 1896/2000.

5) Den ytterligere fristen bør gjøre det mulig for produsenter, tilvirkere og sammenslutninger som ønsker å søke om oppføring i vedlegg I, vedlegg I A eller vedlegg I B til direktiv 98/8/EF av et eksisterende aktivt stoff for én eller flere produkttyper, å melde dette aktive stoffet til Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) nr. 1896/2000 ved å oversende opplysningene nevnt i vedlegg II til den forordningen.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.09.2002
Anvendelsesdato i EU
16.10.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R1687
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro