Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/660/EF av 31. juli 2008 om endring av vedtak 2006/236/EF om særlige betingelser for fiskevarer importert fra Indonesia og bestemt til konsum

Commission Decision 2008/660/EC of 31 July 2008 amending Decision 2006/236/EC on special conditions governing fishery products imported from Indonesia and intended for human consumption

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2006/236/EF af 21. marts 2006 om særlige betingelser for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum blev vedtaget, fordi resultaterne af EF-inspektioner i det pågældende tredjeland havde vist alvorlige hygiejnemangler i forbindelse med håndteringen af fiskevarer. Ved inspektionerne blev der endvidere påvist alvorlige mangler i forbindelse med de indonesiske myndigheders kapacitet til at foretage pålidelig kontrol af fisk, navnlig med henblik på at påvise forekomst af histamin og tungmetaller i de relevante arter.

(2) I henhold til beslutning 2006/236/EF skal medlemsstaterne sikre, at alle sendinger af fiskevarer, der importeres fra Indonesien, underkastes de fornødne test for at sikre, at de pågældende produkter ikke overskrider bestemte grænseværdier for tungmetaller, og der skal for bestemte arter foretages en test til påvisning af histamin.

(3) I henhold til beslutning 2006/236/EF skal den tages op til revision på grundlag af de indonesiske kompetente myndigheders garantier og resultaterne af de test, som medlemsstaterne har foretaget.

(4) Indonesien har nu givet Kommissionen de relevante garantier. Dertil kommer, at resultaterne af de test, medlemsstaterne har foretaget af fiskevarer importeret fra det pågældende tredjeland, er tilfredsstillende med hensyn til tungmetaller i akvakulturprodukter og med hensyn til histamin. Det er derfor ikke længere nødvendigt at teste alle sendinger af fiskevarer bestående af de relevante arter for histamin og alle sendinger af akvakulturprodukter for tungmetaller.

(5) I artikel 2 i beslutning 2006/236/EF henvises der til Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler. Nævnte forordning er blevet ophævet og afløst af Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. Henvisningen bør derfor ændres.

(6) Beslutning 2006/236/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.08.2008
Anvendes fra i Norge
13.08.2008