Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 495/2011 av 20. mai 2011 som endrer forordning (EF) nr. 109/2007 hva gjelder sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium

Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av endret sammensetning av fôrtilsetningsstoffet monensin natrium, med handelsnavn Coxidin. Preparatet tilhører kategorien Koksidiostatika og histomonostatika, den funksjonelle gruppen Koksidiostatika og har identifikasjonsnr. 51 701. Det er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og kalkun ved forordning (EF) nr. 109/2007, fram til 06.02.2017. Det er nå godkjent en endring av preparatet, ved at bærestoffet hvetekli er erstattet med kalsiumkarbonat. Det er ikke foretatt andre endringer i sammensetning eller bruksområde. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert preparatet og finner den nye sammensetningen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Likeså at det er effektivt for å forebygge koksidiose. Preparatet har fortsatt en dag tilbakeholdelsestid, det skal blandes inn i fôret i form av en premiks og ikke brukes i fôr som er tilsatt andre koksidiostatika. Høyeste tillatte innhold av rester av preparatet i næringsmidler, MRL-verdier, er også uendret, og de er 25 µg/kg skinn og fett og 8 µg/kg lever, nyrer og muskel.

Endringen i godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10.06.2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Monensin natrium er et koksidiostatikum som er godkjent i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Med kalsiumkarbonat som bærestoff vil produsenten av preparatet (Huvepharma NV Belgium) forsikre seg mot at hveten, som tidligere ble benyttet som bærestoff, kunne være genmodifisert. Monensin natrium blir brukt som tilsetningsstoff i fjørfefôr i Norge i dag, og fôrindustrien vil fortsette med det, også etter at preparatet har fått ny sammensetning.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.2011
Anvendelsesdato i EU
10.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 134-136
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0495
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro