Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1313 av 1. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1313 of 1 August 2016 amending Implementation Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance glyphosate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2017)

Sammendrag av innhold
Glyfosat får endrede vilkår for godkjenningen. Nylig fikk glyfosat en forlenget godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel for en kortere periode i påvente av endelig vurdering, og nå endres også vilkårene for godkjenningen. Mandag 11. juli besluttet EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr flere endrede vilkår for godkjenning av glyfosatpreparater. Medlemslandene må være særskilt oppmerksomme på risiko knyttet til bruk på områder som brukes av offentligheten eller av sårbare grupper, som offentlige parker og hager, idretts- og fritidsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i nærheten av helseinstitusjoner. Det skal også vises særlige hensyn til grunnvann i sårbare områder og det skal sikres at bruk like før høsting kun skjer i tråd med god landbrukspraksis.

Formuleringsstoffet POE-tallowamin blir forbudt å bruke i glyfosatpreparater. Tallowaminer, eller «talg»-aminer er en kjemisk forbindelse som består av fettkjeder som er koblet til et nitrogenatom og utgjør et «fett»-amin. «POE»-tallowaminer står for «polyetoksilerte»-tallowaminer som er en kjemisk modifisert variant av et «fett»-amin, og har vært brukt som et hjelpestoff i glyfosatpreparater fordi det er antatt å forbedre effekten av plantevernmidlet.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Mattilsynet vil følge opp EU-kommisjonens beslutning.På barns lekearealer er all bruk av plantevernmidler allerede forbudt, inkludert glyfosat. Også på andre offentlig tilgjengelig områder stiller forskriften spesifikke krav til vurderinger om hvorvidt det er alternative metoder som kan benyttes og om risikoreduserende tiltak. I Norge er bruk av glyfosat til sprøyting før høsting bare godkjent for bygg, og det har unntaksvis vært tillatt for havre. Hvorvidt det skal inføres andre restriksjoner som gjelder glyfosatpreparater spesielt er under vurdering.

Plantvernmidler som inneholder POE-tallowamin vil være tillatt å selge ut 2016, og tillatt for bruk ut 2017. Det var opprinnelig 6 preparater med POEA av totalt 27 glyfosatpreparater godkjent i Norge . For yrkespreparater var det to som var i omsetning, disse blir reformulert (søker erstatter POEA med et annet formuleringsstoff). For hobbypreprater har Mattilsynet sendt varsel om utfasing. Det økonomiske konsekvensene regnes som svært begrenset siden både yrkes- og hobbybrukere har alternativer tilgjengelig, og det har også de som omsetter de aktuelle preparatene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.08.2016
Anvendelsesdato i EU
22.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 784-786
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2017
Anvendes fra i Norge
14.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1313
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro