Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til betingelsene for godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/716 of 30 April 2019 amending Implementing Regulations (EU) No 22/2013 and No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance cyflumetofen

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2019)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet cyflumetofen er gjennom forordning (EF) nr. 22/2013 tidligere godkjent til å kunne inngå i et plantevernmiddel, og står på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Denne tidligere godkjenningen ble gitt under forutsetning av at tilvirker la fram utfyllende opplysninger om blant annet mutagen risiko av metabolitten B3 ovenfor vannlevende vertebrater. Slike opplysninger er nå lagt fram, og det er konstatert at det er mulig risiko for slik påvirkning. Både forordning (EF) nr. 22/2013 og forordning (EF) nr. 540/2011 endres derfor slik at det settes som vilkår for bruk av cyflumetofen at det skal forventes at nivået av metabolitten B3 i grunnvann ikke overstiger et konkret angitt nivå.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Cyflumetofen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bekjempelse av midd i prydplanter og diverse frukt- og bærkulturer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2019
Anvendelsesdato i EU
30.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2020
Anvendes fra i Norge
23.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro